วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คติความเชือพระพิราพเป็นบรมครู แห่งวงการนาฤศิลป์ ซึ่งวงการนาฏศิลปฺให้ความยกย่อง และเคารพอย่างสูง เปรียบเสมอครูใหญ่